O nas

Lider projektu:

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju


Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju istnieje od 2011 roku. Jej działania służą zarówno nowoczesnej edukacji, jak i promowaniu praw człowieka, w tym jego praw obywatelskich. Fundacja ma na celu kształtowanie odpowiedzialnych postaw w aspekcie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w procesach rozwoju

gospodarczego zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Fundacja jest organem prowadzącym szkoły INFOTECH (Technikum Programistyczne, Liceum Ogólnokształcące oraz Szkołę Podstawową z fińskim modelem edukacji). Jest również koordynatorem Klastra Technologicznego Infotech. Podlaski Klaster Technologiczny powstał w celu połączenia sił podmiotów działających w sektorze nowych technologii. Kontakty z firmami klastra są źródłem niezbędnych kompetencji zawodowych, wykorzystywanych w procesie nauczania w Szkołach INFOTECH.

Jako koordynator Klastra Technologicznego INFOTECH, Fundacja utworzyła sieć współpracy i wymiany informacji o potrzebach podlaskich przedsiębiorców z branży IT. Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju posiada doświadczenie w tworzeniu oferty kształcenia. Przykładem jest stworzenie autorskiego programu nauczania zawodu technik programista. Oferta kształcenia powstała w ścisłym kontakcie z przedsiębiorcami z branży IT, którzy znając rzeczywiste zapotrzebowanie na specjalistów z branży nowoczesnych technologii na rynku pracy, mieli realny wpływ na kształt programu nauczania. Personel projektu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE dotyczących podnoszenia kompetencji wśród uczniów i nauczycieli. Fundacja aktywnie uczestniczy w organizacji różnego rodzaju spotkań (konferencji, szkoleń) branżowych.


Partnerzy projektu:

Politechnika Białostocka


Politechnika Białostocka (PB) powstała w 1949 roku i jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodniej Polsce. Na 6 wydziałach kształci blisko 7 tysięcy studentów na studiach I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie) oraz II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie). Uczelnia prowadzi także interdyscyplinarną Szkołę Doktorską oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Wydział Informatyki, którego personel będzie zaangażowany w realizację projektu, posiada duże doświadczenie w opracowywaniu programów kształcenia na kierunkach związanych z programowaniem i branżą IT. Osoby zaangażowane do projektu wielokrotnie uczestniczyły w tworzeniu programów studiów, na różnych kierunkach realizowanych na Wydziale Informatyki. Wydział od lat współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dzięki czemu dysponuje dużą wiedzą w zakresie dopasowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, oraz z ośrodkami akademickimi na całym świecie w ramach bilateralnych umów naukowych. Na bazie tej współpracy realizowane są projekty dydaktyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, także w ramach programu Erasmus +. Kluczowe osoby zaangażowane w projekt, ze strony PB, mają doświadczenie w budowaniu programów studiów z uwzględnieniem trendów płynących z rynku pracy branży IT. Dodatkowo są nauczycielami akademickimi z wieloletnim doświadczeniem i wysoką metodyką uczenia zarówno w zakresie studiów wyższych, jak i szkolnictwa zawodowego branżowego. Są autorami kursów na platformie e-learningowej Wydziału Informatyki PB, mentorami kół naukowych i promotorami prac dyplomowych.


GeoCamp Iceland


GeoCamp Iceland to prywatna instytucja edukacyjna założona w 2009 roku, której celem jest postęp i rozwój edukacji STEM na Islandii, a także goszczenie międzynarodowych grup studentów i nauczycieli. Rocznie na kursach GeoCamp uczęszcza 400-500 uczniów i nauczycieli, od szkół średnich po studentów, a także z międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń nauczycieli. GeoCamp ściśle współpracuje z regionalnymi i krajowymi instytucjami edukacyjnymi i badawczymi. GeoCamp jest aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Geoparków.

GeoCamp Iceland uczestniczy w regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych, rozwoju badań i możliwościach szkoleniowych, z głównym naciskiem na opracowywanie programów nauczania dla nauczycieli i uczniów oraz materiałów szkoleniowych do nauczania przedmiotów ścisłych na świeżym powietrzu oraz działań szkoleniowych związanych z STEM. GeoCamp był zaangażowany w liczne lokalne i krajowe projekty rozwojowe, głównie we współpracy z Reykjanes UNESCO Global Geopark, koncentrując się na rozwoju materiałów edukacyjnych, edukacji STEM na Islandii i promowaniu tego obszaru dla międzynarodowych grup badawczych.